Czech English French German
J E D N A C Í    Ř Á D   V A L N É   H R O M A D Y

Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku

1/ Jednání Valné hromady řídí pracovní předsednictvo, tvořené ze tří zástupců výboru Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku a čtyř řadových členů Společnosti. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním , a to v nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

2/ Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedajícího Valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva.

3/ Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým členům Společnosti a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

4/ Každý člen Společnosti má právo vystoupit v rozpravě, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než pět minut.

5/ Člen účastněný na Valné hromadě je povinen se zúčastnit hlasování Valné hromady a dbát pokynů pracovního předsednictva.

6/ K jednání Valné hromady mohou být přizváni hosté, na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v rozpravě.

7/ Valná hromada volí mandátovou, volební a návrhovou komisi. Každá komise má nejméně tři členy, ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.

8/ Mandátová komise vede prezenci delegátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je Valná hromada způsobilá se usnášet.

9/ Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení Valné hromady a dalších dokumentů.

10/ Volební komise předkládá návrh kandidátky, volební řád, organizuje tajné volby výboru Společnosti a revizní komise, vyhlašuje výsledky voleb.

11/ O předloženém usnesení rozhodují členové veřejným hlasováním. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

 

Schváleno valnou hromadou Společnosti dne 24.9.2015

 

Licenční studium

ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM

Informace o možnosti vzdělávání formou licenčního studia, obor "ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM".

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Státní báňská správa

Aktuální informace z webu Státní báňské správy týkající se oblasti výbušnin naleznete zde:

cbusbs

SRDCE V KAMENI

je video, které přibližuje příležitost pro mladé a nejen pro ně...

Přihlášení

Najdete nás